قطعنامه اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی

دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
شهریورماه 1396-تهران